BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Ямболска област е на 22-ро място по население

Ямбол, 20.04.2021 г.

Брой и структури на населението

Населението на област Ямбол към 31 декември 2020 г. е 116 486 души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Кюстендил (116 619 души) и пред област Търговище (110 027 души). В сравнение с 2019 г. населението на област Ямбол намалява с 849 души, или с 0.7%.

В област Ямбол мъжете са 56 961 (48.9%), а жените – 59 525 (51.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 045 жени през 2020 година.

Разпределението по общини е както следва: на 1 000 мъже в община Ямбол се падат 1 081 жени, следват общините Елхово – 1 024, Тунджа – 1 001, Болярово – 988 и община Стралджа – 985 жени.

Към 31.12.2020 г. децата до 15 години са 17 704, или 15.2% от общия брой на населението в област Ямбол, като спрямо 2019 г. относителният им дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стралджа – 18.5%, следват общините Ямбол – 16.4%, Елхово – 13.3%, Болярово и Тунджа – с 11.9%.

През 2020 г. в област Ямбол лицата от 15 до 64 навършени години са 70 312 души, или 60.4% от общия брой на населението в област Ямбол и спрямо 2019 г. относителният им дял намалява с 0.1 процентни пункта.

Относителният дял на населението от 15 до 64 навършени години е най-висок в община Ямбол – 63.0%, следват общините Елхово – 60.5%, Болярово – 56.8% и Стралджа – 56.5%. Най-нисък е делът на посочената група в община Тунджа – 55.3%.

В края на 2020 г. лицата на 65 и повече навършени години са 28 470, или 24.4% от населението на областта, и в сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група се запазва.

Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Тунджа (32.8%), Болярово (31.2%), Елхово (26.2%) и Стралджа (25.0%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Ямбол (20.6%).

Към 31.12.2020 г. общият коефициент на възрастова зависимост[1] в област Ямбол е 65.7%, т.е на всеки 100 лица в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат 66 лица в активна възраст, като в сравнение с 2019 г. има нарастване с 0.3 процентни пункта.

Най-неблагоприятен е коефициентът на възрастова зависимост в община Тунджа (80.8%), следват общините Стралджа (77.1%) и Болярово (76.2%). Сравнително по-благоприятен е този коефициент в общините Елхово (65.4%) и Ямбол (58.6%).

 

 

 

 

 

Средната възраст на населението в област Ямбол в края на 2020 г. е 45.2 години, като в сравнение с предходната година тя се запазва.

През 2020 г. възрастовите граници за пенсиониране за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 6 месеца за жените и 64 години и 3 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2020 г. e 65 306 души, или 56.1% от цялото население на областта, като мъжете са 34 840, а жените – 30 466. Относителният дял на трудоспособното население се увеличава с 0.1 процентни пункта спрямо предходната година.

Към края на 2020 г. над трудоспособна възраст са 32 269 души, или 27.7%, а под трудоспособна възраст – 18 911 души, или 16.2% от населението на областта. Спрямо предходната година относителният дял на населението над трудоспособна възраст намалява с 0.2 процентни пункта, а на населението под трудоспособна възраст се запазва.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2020 г. това съотношение е 65.

 

Териториално разпределение на населението

Към 31.12.2020 г. в градовете на област Ямбол живеят 80 115 души, или 68.8%, а в селата – 36 371, или 31.2% от населението на областта.

В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Ямбол е разделена на 5 общини.

Най-малка по брой на населението е община Болярово, в която живеят 3 461 души, или 3.0% от населението на областта, а най-голяма е община Ямбол с 64 435 души (55.3%). Спрямо 2019 г. населението в общините Болярово, Елхово и Ямбол намалява, като най-чувствително е намалението в община Ямбол – 4.1%, а най-малко в община Елхово – 0.8%. Населението на общините Тунджа и Стралджа се увеличава, съответно с 8.4 и 2.6%.

Към края на 2020 г. населените места3 в област Ямбол са 109, в т.ч. 4 града и 105 села.

Най-големият град в областта е областният център гр. Ямбол, който е с население 64 435 души, а най-малък е гр. Болярово – 1 077 души.

[1] Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в «зависимите възрасти» (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в «независимите възрасти» (от 15 до 64 години). Изчислява се в проценти.

 

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!