BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Намалява детската престъпност в Ямболска област през 2020 г.

През 2020 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи в област Ямбол са водени 183 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления, съобщават от ямболския отдел “Статистически изследвания”. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 16, или с 8.0%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС в област Ямбол малолетни и непълнолетни лица през 2020 г. са:

 • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 73.2%;
 • малолетни (8 – 13 години) – 26.8%;
 • момчета – 160 (87.4%);
 • учащи – 120 лица (65.6%);
 • живеят в криминогенна среда – 162 лица (88.5%).

[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на

отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно

противоправни деяния.

 

Броят на заведените на отчет[1] в ДПС през 2020 г. малолетни и непълнолетни е 43, или 23.5% от всички водени на отчет лица, като 67.4% от тях са непълнолетни.

 

През 2020 г. снети от отчет в ДПС са 54 малолетни и непълнолетни лица, или 29.5% от водените на отчет през годината:

 • поради поправяне на поведението – 29 лица (53.7%);
 • поради навършване на 18-годишна възраст – 24 лица (44.4%).

 

 

Противообществени прояви

 

 

За извършени противообществени прояви през 2020 г. през ДПС са преминали 116 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 64, или 55.2%, а момичетата са 52 (44.8%).

В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за:

 • употреба на психоактивни вещества – 18 лица (15.5%);
 • бягство от дома (от вкъщи), от специалирана институция или от социална услуга от резидентен тип – 17 лица (14.6%);
 • повреждане на обществена и/или частна собственост – 8 лица (6.9%).

 

 

Извършени престъпления

 

 

През 2020 г. малолетните и непълнолетните лица, преминали през ДПС за извършени престъпления, са 118.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години. Извършители на кражби са 77 лица, или 65.3%. Най-висок е делът на извършителите на кражби от домове – 40.3% и на кражби от магазин или другит търговски обекти – 28.6%.

 

 

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

 

 

През 2020 г. на територията на област Ямбол са регистрирани в ДПС 41 деца пострадали от престъпления, от които 16, или 39.0%, са момичета. Малолетни са 14 лица (34.1%), а непълнолетни – 27 (65.9%).

 

 

 

 

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

 

През 2020 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на област Ямбол са образували 255 възпитателни дела, от които 155 (60.8%) са образувани по предложение на органите на полицията. Броят на решените дела през

годината е 104, като от тях в срок до един месец са решени 63 дела, или 60.6%. Прекратени са 149 дела (58.4% от образуваните възпитателни дела). В края на 2020 г. 8 дела, или 3.1% от образуваните, са останали несвършени.

 

През 2020 г. местните комисии са наложили 187 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 138 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 138 общественоопасни деяния1.

Най-често налаганите възпитателни мерки са:

 • предупреждение – 109 мерки (58.3%);
 • поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – 30 мерки (16.0%).
 • поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи – 18 мерки (9.6%);

Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните:

 • малолетни са 56 лица (40.6%), а непълнолетни – 82 (59.4%);
 • момчетата са 125 (90.6%), а момичетата – 13 (9.4%);

 

1 Включват се всички малолетни и непълнолетни лица, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!