BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Ден на кариерата в Кабиле

На 23.04.2021 г., от 9:30 часа, в Общински център за извънкласни и извънучилищни дейности- с. Кабиле, ще се проведе еднодневен семинар на тема: „Ден на кариерата“ с представители на местната власт, на бизнеса, Дирекция „Бюро по труда“- Ямбол, неправителствени организации, кметове и кметски наместници и други заинтересовани страни.

Целта на семинара е представяне на възможностите на лицата от рисковите групи и позитивната им роля в обществото, разчупване на стереотипите и промяна на нагласата спрямо тях чрез представянето им пред работодатели от региона, свободни работни места, запознаване с нормативната база по наемане на лица от целевата група по проекта, информиране за процедурите за подбор и условията за кандидатстване, представяне от страна на общинските власти на социалните обекти и услугите, които предлагат, информиране от Бюрото по труда за търсенето и предлагането на работна сила в региона, споделяне на трудностите при търсенето на работа от лицата с увреждания.

„Ден на кариерата“ се провежда в изпълнение на Дейност 4 „Провеждане на кампания за преодоляване на дискриминационни нагласи и наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда“ по  Проект  „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“, ДБФП № BG05M9OP001-1.072-0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“ процедура BG05M9OP001-1.072 МИГ-Тунджа „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“, чрез Водено от общностите местно развитие.

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!