BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Под прага на бедността са били 27,4% от жителите на област Ямбол през 2019 г.

През 2019 г. в област Ямбол линията на бедност е 352.67 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 27.4% от населението на областта, съобщават от Националния статистически институт.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност за областта се увеличава с 1.6%, а относителният дял на бедното население в областта нараства с 3.1 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 24.2%, а при жените – 30.5%. Разликата в равнището на бедност между двата пола е 6.3 процентни пункта при 3.4 процентни пункта за страната (мъже – 20.9% и жени – 24.3%). В сравнение с 2018 г. в област Ямбол делът на бедност при мъжете и жените нараства съответно с 3.7 и 2.5 процентни пункта.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2019 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 27.4% до 33.3%, или с 5.9 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Ямбол нараства до 52.1%, или с 24.7 процентни пункта.

През 2019 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Пазарджик – съответно 268 и 292 лв., а най-високата в областите София (столица) – 589 лв., Перник – 475 лв. и Стара Загора – 459 лева.

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 30.1% и Кюстендил – 28.8%, а най-нисък в областите Плевен – 14.3% и Благоевград – 16.5% .

Материални лишения на домакинствата

 В общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения. Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности.

През 2019 г. 39.6% от населението на област Ямбол живее в материални лишения и се увеличава спрямо предходната година с 20.3 процентни пункта.

Комбиниран индикатор

 Във връзка с поставените цели по ключови области в стратегията „Европа 2020” от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) се изчислява комбиниран показател за регулярен мониторинг на напредъка на страните при изпълнение на националните подцели. Показателят включва лица, живеещи в риск от бедност, с материални лишения и в домакинства на безработни или с нисък интензитет на икономическа активност.

Комбинирането на трите показателя показва, че в област Ямбол през 2019 г. 56.7 хил. лица, или 47.6% се нуждаят от специални грижи за преодоляване на бедността, социалното неравенство и изключването от активна трудова дейност. Стойността на показателя нараства с 16.7 процентни пункта спрямо 2018 година.

 

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!