BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Образованието през призмата на статистиката

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

Предучилищно образование

Към 1.12.2019 г. в област Ямбол функционират 19 самостоятелните детски градини с директор, като в сравнение с предходната учебна година броят им не се променя. В тях са записани 3 607 деца, от които 1 855, или 51.4% са момчета.  В сравнение с предходната година броят на децата нараства с 0.8% (фиг. 1).

Броят на детските групи е 157 и нараства с 1.9% спрямо предходния период.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване1, се увеличава до 75.0%,  или с 1.0 процентни пункта повече спрямо учебната 2018/2019 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 190, като за градовете е 201, а за селата – 158. Една група се формира средно от 23 деца, съответно – 25 в градовете и 18 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 331, като в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 0.6%.

1 Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 – 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

Общо образование

Към 01.10.2019 г., учебни занятия в област Ямбол се водят в 33 общообразователни училища, от които 4 начални, 19 основни, 2 обединени училища, 4 профилирани (общообразователни) гимназии и 4 средни училища, като учениците в тях са 9 980. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 22 ученици.

Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Ямбол по класове показва, че в начален етап на основното образование (I – IV клас) са обхванати общо 4 400 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V – VII клас) се учат 3 719 ученици, а тези в VIII – XII клас са общо 1 861.

През учебната 2018/2019 година 276 ученици в основно образование са напуснали общообразователните училища. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – 147, или 53.3%,  следван от дела напусналите по семейни причини – 87, или 31.5%, и на напусналите поради нежелание да учат – 37, или 13.4%.

През 2019 г. основно образование в общообразователните училища на област Ямбол са завършили 1 071 ученици, а средно образование – 398 ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 77.4%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 85.3%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2019/2020 г., са 818. 

Професионално образование и обучение 

Професионалното образование и обучение през учебната 2019/2020 г. в област Ямбол, се осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след средно образование.

През учебната 2019/2020 година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 258.

През 2019 г. средно образование в професионалните училища с диплома са завършили 370 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

  • 113 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;
  • 185 ученици са придобили трета степен професионална квалификация.

Висше образование 

През учебната 2019/2020 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” във факултета „Техника и технологии” – гр. Ямбол, към Тракийски университет – Стара Загора, се обучават 786 души като спрямо предходната учебна година броят им намалява с 1.3%. В състава на студентите преобладават мъжете – 68.8%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял намалява с 0.3 процентни пункта.

През 2019 г. диплома за висше образование са получили общо 234 студенти, от които 64.1% са мъже. В сравнение с предходната учебна година броят на дипломираните се увеличава с 14.1%. От общия брой завършили висше образование, 66.2% са придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” и 33.8% са придобили образователно-квалификационна степен “магистър”.

През учебната 2019/2020 година студентите са обучавани от 78 преподаватели, като спрямо предходната година техният брой намалява с 2, или с 2.5%.

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!